035 538 33 51 info@gooieneemlust.nl

Kwaliteit

Wij vinden kwaliteit erg belangrijk. Immers, alleen aan mooie, sterke en gezonde planten beleeft u jarenlang plezier. Als familiebedrijf hebben wij een lange termijnvisie. Daarom kunt u er op vertrouwen dat onze producten aan de volgende eisen voldoen:

  • Een goed ontwikkeld wortelgestel door verplanten of rondsteken, zodat de hergroei wordt bevorderd.
  • Voldoende afgehard door ze niet met kunstmest op te jagen, waardoor de planten meer in hun eigen tempo kunnen groeien en beter bestand zijn tegen vorst.
  • Gezond, zodat een plant de meeste ziekten en plagen op eigen kracht kan overwinnen. Dit hangt nauw samen met een goed bodembeheer, zoals het gebruik van organische (stal-)mest, voorkomen van natte grondbewerking (met structuurbederf tot gevolg) en respecteren van de natuur.
  • Een goede vertakking door tijdig snoeien en verplanten voor een grotere visuele aantrekkelijkheid.

Om onze gewassen te mogen verhandelen worden deze bovendien jaarlijks verplicht gekeurd door Naktuinbouw. Deze keuring betreft een visuele beoordeling door een onafhankelijke keurmeester die vooral let op de plantgezondheid. Eventuele afwijkingen worden geregistreerd, waarna in sommige gevallen maatregelen genomen worden. In andere gevallen betreft het een punt van aandacht, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Milieu

Tevens gaan wij met zorg om met het milieu. Dit betekent een zorgvuldig gebruik van energie en meststoffen, minimale inzet van bestrijdingsmiddelen en zoveel mogelijk voorkomen van afval. Het onvermijdelijke afval wordt zoveel mogelijk gescheiden, zodat het gerecycled kan worden. Alles in de natuur bestaat uit kringlopen en dat sluit goed aan bij onze lange termijnvisie.